• PL EN
 • Menu

  Polityka Prywatności

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

  Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA, Pl. Wilsona 4, 01-626 Warszawa

  Dane osobowe zbierane przez SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA  przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA  zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

  Kontakt

  W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA  pod adresem: salon@optyktrzaska.pl

  Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

  W ramach swojej działalności SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA  zbiera i przetwarza dane osobowe:

  (a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu, w tym w celu informowania o wydarzeniach oraz promocjach organizowanych przez SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.rsd.com.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  (b) w celu wykonywania umów zawieranych przez SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA z klientami, współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z  SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA    (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  (c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA  (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA   (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Państwa prawa

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA  lub wykonanie usługi.

  Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji.

  Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  Jeżeli nie chcą Państwo, aby SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

  Prawo do wniesienia skargi

  Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA  danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

  Okres przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA  jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

  Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

  Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA , w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

  Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA

  Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

  SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami, podwykonawcami oraz podmiotami powiązanymi organizacyjnie, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami SALON OPTYCZNY GRZEGORZ TRZASKA .

  Zmiany Polityki Prywatności

  Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie optyktrzaska.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

  Pliki Cookies

  Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików
  Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej
  przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
  możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre
  funkcjonalności strony WWW.

  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w
  najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na
  poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Firefox
  w przeglądarce Internet Explorer
  w przeglądarce Opera
  w przeglądarce Safari
  w przeglądarce Microsoft Edge